İşte cemaat vakıflarının geri alacağı mülkler

HABERHAKKI.COM (İSTANBUL)

Başbakan Erdoğan, seçim öncesi çıkardığı KHK çıkarma yetkisini kullanarak, azınlıkların varlıklarıyla ilgili 75 yıldır çözülemeyen sorunu  jet hızıyla çözdü. Artık cemaat vakıfları, 1936′da beyan ettikleri mezarlıklar, çeşmeler, arazilere sahip olabilecek. Bu mülkler başkasına geçmiş ise devlet tazminat ödeyeçek. İstanbul’da pek çok mezarlık ve okulla ilgili hukuki sorun böylece aşılmış olacak. Karar cemaat vakıfları arasında ‘Devrim ‘ olarak nitelendirildi.

Taşınmazlara El Konulması

Bugüne dek el konulmuş  olan taşınmazların tam sayısı  bilinmiyor. Gayrimüslim cemaatler, basın ve devlet konuyla ilgili çelişkili veriler ileri sürmekte. Örneğin, İstanbul Rum Patrikhanesi yetkilileri el konulan taşınmazların sayısının 1000’e yakın olduğunu belirtirken, basında yer alan bir habere göre, 2002 itibarıyla Rum vakıflarına ait 100’ün  üzerinde, Ermeni vakıflarına ait ise 40’a yakın taşınmaza el konuldu. Aynı  habere göre, Türkiye’de 77 Rum, 52 Ermeni, 19 Musevi, 10 Süryani, bir Bulgar, iki Gürcü, üç Keldani ve bir esnafa ait olmak üzere toplam 165 Gayrimüslim vakfı bulunuyor.

1935 Vakıflar Kanunu’nun cemaat vakıflarını ‘mülhak vakıf’ statüsüne alması, bu vakıfların mazbutaya alınmasına ve böylece taşınmazlarına el konmasına yasal dayanak sağladı. Gayrimüslim cemaatlerin arasında mazbut vakıf uygulamasından en fazla zarar gören, Rum Ortodoks cemaati oldu. Ekim 2007 itibarıyla, bu cemaate ait 24 adet vakıf mazbutaya alınmış, tapuda bu vakıflar adına kayıtlı  olan yüzlerce gayrimenkule el konmuş. İstanbul Rum Patrikhanesi’nden Metropolit Meliton’dan alınan bilgilere göre, el konulan taşınmazların sayısı 990.

Mazbutaya alınan bu vakıfların taşınmazlarının yanı sıra yönetimleri de VGM’nin kontrolüne geçti.

 

El Konulan Bazı Vakıf Binaları

 

Hrant Dink bu kampta yetişmiş ve eşiyle tanışmıştı

Tuzla Ermeni Çocuk Kampı

Balıklı Rum Hastanesi

Galata Rum Okulu

Edirnekapı’daki Rum Ortodoks cemaatine ait Aya Yorgi Rum Kilisesi

Edirnekapı Rum Karma  İlkokulu Vakfı’na ait ilkokul binası

Bir Taşınmaza El Koyma Süreci

İstanbul Rum Patrikhanesi’ne ait olan Büyükada’daki yetimhane binası

Binanın  üzerinde inşa edildiği topraklar, Patrikhane tarafından Ocak 1902 senesinde satın alındı.Büyükada’daki en yüksek tepenin üzerinde yer alan 23,255 metrekarelik arazinin içerisinde beş katlı bir ana bina ile iki katlı bir yan bina yer almakta. Patrikhane, 1903 senesinde binayı kullanma hakkını cemaate ait Büyükada Rum Erkek Yetimhanesi Vakfı’na devretti. 1935 tarihli Vakıflar Kanunu, yetimhanenin tüzel kişiliğini resmen tanıdı. Vakıf, yetimhane binası olarak kullandığı taşınmazı 1936’da VGM’ye beyan etti. Yetimhane, Kıbrıs krizinin yaşandığı  1964 senesinde,  ‘güvenlik’  nedeniyle devlet tarafından boşaltıldı. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap binası  olan ve birinci derece tarihi eser statüsünde olan yetimhane binası, bu tarihten sonra kaderine terk edildi, çürümeye bırakıldı. VGM, 1995’de vakıf yönetimini görevden aldı, vakfı mazbutaya alarak yönetimine ve mallarına el koydu. Vakfın Nisan 1997’de yürütmenin durdurulması ve kararın iptali amacıyla idare mahkemesinde açtığı  dava sonuç  vermedi, Yargıtay alt mahkemenin kararını Kasım 2003’te onayladı.

2004 yılında Yargıtay, taşınmazı 1936’da beyan eden Patrikhane değil Yetimhane Vakfı olduğu gerekçesiyle Patrikhane’nin taşınmaz üzerinde hakkı olmadığına karar verdi.

Ancak, ulusal yargının geliştirdiği bu yaratıcı ‘hukuki yorum’  Strasbourg’dan geri döndü. Patrikhane’nin 19 Nisan 2005’te açtığı  davayı 8 Temmuz 2008’de karara bağlayan AİHM, Türkiye’nin yetimhane binasına el koyarak Patrikhane’nin mülkiyet hakkını  ihlal ettiğine hüküm getirdi.

 

Türkiye’de Devletin Mazbutaya Aldığı Gayrimüslim Cemaat Vakıfları

A. Ermeni Cemaat

1. Gülbenkyan Selamet Hanı (Selamet Han)

Arpacılar Caddesi, Şeyh Mehmet Ceylani Mahallesi, Eminönü, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Kalust Gülbenkyan’ın 18.06.1953 tarihli vasiyeti)

Vasiyetnamenin tenfizi (uygulama) kararı: İstanbul Asliye 14. Hukuk Mahkemesi’nin 14.11.1958 tarihli kararı

El konulma tarihi: 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30.11.1992 tarihli vasiyetnamenin iptali kararı ile. Karar, Yargıtay 1.

Hukuk Dairesi tarafından 28.01.1994 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: VGM’ye intikal etti

AİHM: Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Vakfın 27 Temmuz 1994 tarihli başvurusunu usul açısından reddetti.

2. Gedikpaşa Ermeni Protestan İlkokulu

Şakir Efendi Çeşme Sokak, No: 1-3, Kumkapı, İstanbul

Hak sahibi: Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Satın alma sonrası bağış (Arusyak Papazyan’ın 1940 tarihli bağışı)

Tapu tescil tarihi: 14.06.1948

El konulma tarihi: 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Mayıs 1980 tarihli tapunun iptali kararı ile. Karar, Yargıtay 1. Hukuk

Dairesi tarafından 16.09.1980 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Papazyan’a gayrimenkulü  satan  İngiliz Hayır Cemiyeti’ne iade edildi. Ancak, bu cemiyet artık

Türkiye’de olmadığı ve mirasçıları da bulunmadığı için Milli Emlâk’a devredildi. Okul binası yıktırıldı, halen park olarak kullanılıyor.

3. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi’ne ait gayrimenkul (ev)

Şakir Efendi Çeşme Sokak, No: 2, Kumkapı, İstanbul

Hak sahibi: Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Satın alma sonrası bağış (Arusyak Papazyan’ın 1940 tarihli bağışı)

Tapu tescil tarihi: 16.10.1946

EK 2. Ermeni, Rum ve Süryani Cemaatleri’nin El Konulan

Taşınmazları Listesi

127  Ermeni toplumunun yitirilmiş mülklerinin listesi, Hrant Dink arşivinden. 1936 Beyannamesi uygulaması altında el konulan Ermeni cemaati vakıflarına ait

taşınmazlarının tam listesi için bkz. EK 2.42

El konulma tarihi: İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 25.06.1981 tarihli tapunun iptali kararı ile. Karar, Yargıtay 1.

Hukuk Dairesi tarafından 08.12.1981 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Papazyan’a gayrimenkulü  satan  İngiliz Hayır Cemiyeti’ne iade edildi. Ancak, bu cemiyet artık

Türkiye’de olmadığı ve mirasçıları da bulunmadığı için Milli Emlâk’a devredildi.

4. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi’ne ait gayrimenkul (yemekhane ve oyun yer‹)

Şakir Efendi Çeşme Sokak, No: 4, Kumkapı, İstanbul

Hak sahibi: Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Satın alma sonrası bağış (Arusyak Papazyan’ın 1940 tarihli bağışı)

Tapu tescil tarihi: 16.10.1946

El konulma tarihi: İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.07.1981 tarihli tapunun iptali kararı ile. Karar, Yargıtay 1.

Hukuk Dairesi tarafından 17.12.1981 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazların statüsü: Papazyan’a gayrimenkulü satan İngiliz Hayır Cemiyeti’ne iade edildi. Ancak, bu cemiyet artık

Türkiye’de olmadığı ve mirasçıları da bulunmadığı için Milli Emlâk’a devredildi.

5. Gedikpaşa Ermen‹ Protestan Kilisesi’ne ait gayrimenkul (apartman)

Şakir Efendi Çeşme Sokak, No: 5, Kumkapı, İstanbul

Hak sahibi: Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Satın alma sonrası bağış (Arusyak Papazyan’ın 1940 tarihli bağışı)

Tapu tescil tarihi: 16.10.1946

El konulma tarihi: İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 23.12.1980 tarihli tapunun iptali kararı ile. Karar, Yargıtay 1.

Hukuk Dairesi tarafından 03.11.1981 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Papazyan’a gayrimenkulü  satan  İngiliz Hayır Cemiyeti’ne iade edildi. Ancak, bu cemiyet artık

Türkiye’de olmadığı ve mirasçıları da bulunmadığı için Milli Emlâk’a devredildi.

6. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi’ne ait gayrimenkul (ev)

Şakir Efendi Çeşme Sokak, No: 25, Kumkapı, İstanbul

Hak sahibi: Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Arusyak Papazyan’ın 09.07.1941 tarihli vasiyeti)

Tapu tescil tarihi: 17.02.1954

El konulma tarihi: İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16.04.1982 tarihli tapunun iptali kararı ile. Karar, Yargıtay 1.

Hukuk Dairesi tarafından 08.09.1982 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Malın eski sahibi Papazyan hayatta olmadığı  ve mirasçıları  da bulunmadığı  için Milli Emlâk’a

devredildi. Bina halen metruk durumda ve kullanılmamaktadır.

7. Tuzla Kampı

Tuzla Üçmeşe Mevkii, İstanbul

Hak sahibi: Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Satın alma (Sait Durmaz isimli şahıstan 1962 yılında)

Tapu tescil tarihi: 15.11.1962

El konulma tarihi: Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 06.03.1983 tarihli tapunun iptali kararı ile. Karar, Yargıtay 1.

Hukuk Dairesi tarafından 16.01.1983 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Vakfa gayrimenkulü  satan eski sahibine iade edildi. Eski sahibinin mirasçıları  kampı üçüncü

şahıslara sattı. Halen kullanılmayan, harap bir bina halindedir.

AİHM: Vakfın AİHM’e yapmış olduğu başvuru henüz sonuçlanmadı.  43

8. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait gayrimenkuller (6 adet)

Tarakçılar Sokak, Dayahatun Mahallesi, No: 22-24, Eminönü, İstanbul (dükkan)

Tarakçılar Sokak, Dayahatun Mahallesi, Çinili Han, Alt Kat No: 1, Eminönü, İstanbul (oda)

Üst Kat No: 10 (odanın 36/84 hissesi)

Üst Kat No: 9 (oda)

Cami Şerif Sokak, No: 20, Büyükdere, Sarıyer, İstanbul (arsa)

Canfes Sokak, No: 29, Büyükdere, Sarıyer, İstanbul (ev)

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Mıgırdiç Alyanakoğlu’nun 03.06.1946 ve 23.08.1965 tarihli vasiyetleri)

Vasiyetnamenin tenfizi (uygulama) kararı: Sarıyer Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 21.02.1969 tarihli kararı  ile. Karar,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından 20.03.1969 tarihinde onanarak kesinleşti.

Tescil yapılmamasının gerekçesi: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 1974 tarihli kararı

Taşınmazın statüsü: Gayrimenkuller Hazine’ye geçti. Hazine kayyım tayin edildi.

9. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait gayrimenkul (ev)

Şair Nef’i Sokak, No:14, Caferağa Mahallesi, Moda, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Şuşanik Babikyan ve Siranuş Babikyan’ın 08.05.1967 tarihli vasiyetleri)

Vasiyetnamenin tenfizi (uygulama) kararı: Kadıköy 2. Sulh Mahkemesi’nin kararı

El konulma tarihi: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 1999 tarihli vasiyetnamenin iptali kararı

Taşınmazın statüsü: Vasiyetçilerin mirasçısı olmaması nedeniyle Hazine’ye geçti.

AİHM: Vakfın AİHM’de açtığı dava, 26.06. 2007 tarihinde dostane çözümle sonuçlandı. Taşınmaz tapuda vakfın ismine

tescil edilerek iade edildi.

10. Kuruçeşme (Yerevman) Surp Harç Kilisesi’ne ait gayrimenkul (ev)

Beyaz Gül Sokak, No:18, Arnavutköy, İstanbul

Hak sahibi: Kuruçeşme (Yerevman) Surp Harç Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Hibe yoluyla bağış (Ağavni isimli hayırseverin bağışı)

Tapu tescil tarihi: 15.08.1962

El konulma tarihi: İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.06.1979 tarihli tapunun iptali kararı ile. Karar, Yargıtay 1.

Hukuk Dairesi tarafından 15.10.1979 tarihinde onanarak kesinleşti.

11. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait gayrimenkuller (2 adet ev)

Sıracevizler Caddesi, No:18 ve 18/1, Şişli, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Öjeni Azak Vartanyan’ın 21.01.1960 tarihli vasiyeti)

Vasiyetnamenin tenfizi (uygulama) kararı: İstanbul 3. Sulh Mahkemesi’nin kararı

Tapu tescil tarihi: 05.12.1964

El konulma tarihi: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.06.1975 tarihli vasiyetnamenin iptali kararı ile. Karar,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından 29.06.1976 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazların statüsü: Vasiyetçilerin mirasçısı olmaması nedeniyle Hazine’ye geçti.

12. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait gayrimenkul (dükkân)

Varakçı Han Sokak, No:35, Kapalıçarşı, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı44

Mal edinme yöntemi:Vasiyet yoluyla bağış (Öjeni Azak Vartanyan’ın 21.01.1960 tarihli vasiyeti)

Tapu tescil tarihi: 03.12.1964

El konulma tarihi: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.06.1975 tarihli vasiyetnamenin iptali kararı ile. Karar,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından 29.06.1976 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Vasiyetçilerin mirasçısı olmaması nedeniyle Hazine’ye geçti.

13.Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait gayrimenkul (ev)

Hamam Sokak, No:5, İcadiye Mahallesi, Üsküdar, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Mıgırdiç Azak Vartanyan’ın vasiyeti ile)

Tapu tescil tarihi: 04.12.1964

El konulma tarihi: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.06.1975 tarihli vasiyetnamenin iptali kararı ile. Karar,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından 29.06.1976 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Vasiyetçilerin mirasçısı olmaması nedeniyle Hazine’ye geçti.

14.Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait gayrimenkuller (4 adet)

Akağalar Caddesi, No: 287 ve No:120, Kurtuluş İstanbul (iki daireyle bir bodrum ve zemindeki bir dükkana intifaklı apartman)

Kurtuluş Caddesi, No: 285, İstanbul (depo)

Kurtuluş Caddesi, No:225 Daire:2, İstanbul (ev)

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Hibe yoluyla bağış (Kişmo Dinçtosun’un 1963 tarihli hibesi)

El konulma tarihi: İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11.01.1976 tarihli tapu kaydının iptali kararı

Taşınmazların statüsü: Vasiyetçilerin mirasçısı olmaması nedeniyle Hazine’ye geçti.

15.Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait gayrimenkul (bina)

Şehit Muhtar Mahallesi, Taksim Fırını Sokak, pafta 9 ada 419 parsel 15, Beyoğlu, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Bağış (Maritza Tekfur’un 1954 tarihli hibesi)

El konulma tarihi: Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19.12.2000 tarihli vasiyetnamenin iptali kararı. Karar,

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından 19.04.2001 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Vasiyetçilerin mirasçısı olmaması nedeniyle Hazine’ye geçti.

16.Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait gayrimenkul (bina)

Tercüman Çıkmazı, No:25, Tomtom Mahallesi, Beyoğlu, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Hatun Arşaluys Lusinyan’ın 15.03.1967 tarihli vasiyeti)

El konulma tarihi: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.06.1975 tarihli vasiyetnamenin iptali kararı ile. Karar,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından 24.05.1976 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Vasiyetçilerin mirasçısı olmaması nedeniyle Hazine’ye geçti.

17.Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait gayrimenkul (ev)

Dündar Sokak, No:41, Çamlıca Caddesi, Üsküdar, İstanbul

Hak sahibi:Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Mari Siranuş Cıknavoryan’ın 08.08.1969 tarihli vasiyeti)

El konulma tarihi: Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesi’nin vasiyetnamenin iptali kararı ile.

Taşınmazın statüsü: Vasiyetçilerin mirasçısı olmaması nedeniyle Hazine’ye geçti. 45

18. Kumkapı Dışı Surp Harutyun Mektebi Vakfı’na ait gayrimenkul (dükkân)

Arapzade Sokak, Behram Çavuş Mahallesi, Kumkapı, İstanbul

Hak sahibi: Kumkapı Dışı Surp Harutyun Kilisesi Ermeni Mektebi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Satın alma

El konulma tarihi: İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19.11.1986 tarihli tapu kaydının iptali ve eski kaydın ihyası

kararı ile. Karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından 16.03.1988 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: VGM’ye geçti.

19. Kumkapı Meryemana Kilisesi’ne ait gayrimenkul (ev)

Kulluk Sokak, No:36, Şehsuvar Mahallesi, Eminönü, İstanbul

Hak sahibi: Kumkapı Meryemana Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Satın alma (02.11.1962 tarihinde)

El konulma tarihi: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 26.06.1978 tarihli tapunun iptali ve eski kaydın ihyası kararı

ile. Karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından 28.11.1978 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Eski sahipleri yaşamadığı ve mirasçıları da bulunmadığı için Hazine’ye geçti.

20. Kumkapı Dışı Surp Harutyun Ermeni Kilisesi Vakfı’na ait gayrimenkul (ev)

Beyazleylek Sokak, No:11 Kat:2 Daire:4, Osmaniye Mahallesi, Kadıköy, İstanbul

Hak sahibi: Kumkapı Dışı Surp Harutyun Ermeni Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Piyango yoluyla edinme (1967 yılında banka ikramiyesi ile)

El konulma tarihi: Kadıköy Beşinci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07.12.1995 tarihli tapunun iptali kararı  ile. Karar,

Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından onanarak kesinleşti

Taşınmazın statüsü: Eski sahibine iade edildi

21. Yeniköy Küd Dıpo Surp Astvadzadzin Ermeni Kilisesi’ne ait gayrimenkul (arsa)

Kapalı Bakkal Sokağı, İstinye Mahallesi, Sarıyer, İstanbul

Hak sahibi: Yeniköy Küd Dıpo Surp Astvadzadzin Ermeni Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi:Bağış (Karabet Semercioğlu ile Bayan Hayganuş’un 26.05.1956 tarihli bağışları)

El konulma tarihi: 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.08.1997 tarihli tapunun iptali kararı ile. Karar, Yargıtay tarafından

14.01.1999 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Eski sahipleri hayatta olmadığı ve mirasçıları da bulunmadığı için Hazine’ye geçti.

22. Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı’na ait gayrimenkuller (apartman)

Uyulubağ ve Şahap Sokak Develi Apartmanı, Duatepe Mahallesi, Şişli, İstanbul

Hak sahibi: Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Hibe yoluyla bağış (Nışan Mınakyan’ın bağışı)

Tapu tescil tarihi: 07.02.1961

El konulma tarihi: Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.11.1984 tarihli tapunun iptali ve eski kaydın ihyası kararı ile.

Karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından 15.04.1985 tarihinde onanarak kesinleşti.

23. Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı’na ait gayrimenkuller (arsa)

Çobanoğlu Sokak, Duatepe Mahallesi, Şişli, İstanbul

Hak sahibi: Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Hibe yoluyla bağış (Mıgırdiç Sayian’ın 12.09.1969 tarihli bağışı)

El konulma tarihi: Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.11.1984 tarihli tapunun iptali ve eski kaydın ihyası kararı ile.

Karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından 15.04.1985 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Eski sahibine iade edildi.46

24. Bomonti Mıhitaryan Okulu- Katolik

İzzetpaşa ve Arpasuyu Sokağı, No:45, Cumhuriyet Caddesi, Şişli, İstanbul

Hak sahibi: Surp Gazar Vakfı

Mal edinme yöntemi: Satın alma (04.06.1958 tarihinde)

El konulma tarihi: Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.02.1984 tarihli tapunun iptali ve eski kaydın ihyası kararı ile.

Karar, Yargıtay tarafından 14.03.1985 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Eski sahiplerine iade edildi.

25. İGS Binası (İstiklal Caddesi’nde yedi katlı bina)

İstiklal Caddesi, Şehit Muhtar Mahallesi, Pafta: 10, Ada: 404, Parsel: 9, Beyoğlu, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Öjeni Dındes Roman’ın 1952 tarihli vasiyeti)

El konulma tarihi: Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.02.1998 tarihli tapunun iptali ve eski kaydın ihyası kararı

ile. Karar, Yargıtay tarafından 26.01.1999 tarihinde onanarak kesinleşti.

Taşınmazın statüsü: Eski sahibinin mirasçısı olmadığı için Hazine’ye geçti. Vakfın AİHM’e yaptığı başvuru değerlendirilmeyi beklerken, bina Hazine’ye bağlı Milli Emlak tarafından 1 Mart 2005’te kapalı teklif usulü ile 4 milyon 160 bin

YTL’ye satıldı. Tepkiler üzerine satış daha sonra iptal edildi.

AİHM: Vakfın AİHM’de açtığı dava, 26.06.2007 tarihinde dostane çözümle sonuçlandı. Taşınmaz tapuda vakfın ismine

tescil edilerek iade edildi.

26. Eftik Manyas’ın vasiyetnamesi (tüm mal varlığı)

Keseciler Sokak, No:112, Çarşı Mahallesi, Eminönü, İstanbul

Müneccimbaşı Sokak, No:48, İcadiye Mahallesi, Üsküdar, İstanbul

Akkarga Sokak, No:13, İnönü Mahallesi, Şişli, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Eftik Manyas’ın 12.01.1962 tarihli vasiyeti)

Vasiyetnamenin tenfizi (uygulama) kararı: Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 06.03.1967 tarihli kararı

El konulma tarihi: Üsküdar 2. Asliye Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1976 tarihli vasiyetnamenin iptali kararı ile.

Taşınmazların statüsü: Mirasçılara verildi.

27. Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nE bitişik üç ev

Bilezikçi Sokak, Bozkurt Mahallesi, Şişli, İstanbul

Hak sahibi: Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

Mal edinme yöntemi: Bağış (11.10.1955 tarihli hibe)

El konulma tarihi: Şişli Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 21.11.2000 tarihli tapu kaydının iptali kararı ile. Karar, Yargıtay

tarafından 25.09.2001 tarihinde onanarak kesinleşti. Vakfın kararın düzeltilmesi talebi 29.04.2002 tarihinde Yargıtay

tarafından reddedildi.

Taşınmazın statüsü: Mirasçıları bulunmaması nedeniyle Hazine’ye geçti.

AİHM: Vakfın AİHM’de açtığı dava, 16.11.2008 tarihinde Türkiye’nin mahkûmiyeti ile sonuçlandı. AİHM, Türkiye’nin

vakfa 600.000 Avro tazminat ödemesine karar verdi.

28. Vahram Karabet Madat’ın vasiyetnamesi(sahip olduğu tüm taşınmazlar)

Türkbeyi Sokak, Ergenekon Caddesi, Bozkurt Mahallesi, Şişli, İstanbul (dükkân)

Türkbeyi Sokak, No:1, zemin kat, Ergenekon Caddesi, Bozkurt Mahallesi, Şişli, İstanbul (dükkân)

İlk Belediye Sokağı, Şahkulu Mahallesi, Beyoğlu, İstanbul

Molataş Sokağı, Sururi Mahallesi, Eminönü, İstanbul47

Hak sahipleri: Yedikule Surp Pırgiç  Ermeni Hastanesi Vakfı, Kalfayan Yetimhanesi Vakfı, Karagözyan Yetimhanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Vasiyet yoluyla bağış (Vahram Karabet Madat’ın 14.08.1968 tarihli vasiyeti)

El konulma tarihi: İstanbul 8. Asliye Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1974 tarihli vasiyetnamenin iptali kararı ile.

Taşınmazların statüsü: Mirasçılara verildi. Vakıf, 4771 sayılı yasa altında, taşınmazın ismine tescil edilmesi için başvuruda bulundu. Başvuru henüz sonuçlanmadı.

29. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait taşınmaz (ev)

Kocatepe Mahallesi, Beyoğlu, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Bağış (Vahran Kaprielyan’ın 14.07.1964 tarihli hibesi)

Taşınmazın statüsü: Hazine’nin Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 11.04.1996 tarihinde açtığı dava, 4771 sayılı

yasa çıktığı için 28.11.2006 tarihinde reddedildi. Vakıf adına kayıtlı kaldı.

30. Yedikule Surp Pırg‹ç Ermeni Hastanesi’ne ait taşınmaz (daire)

Kocatepe Mahallesi, Recep Paşa Sokak, No: 49, Daire No: 3, Ada No: 523, Parsel No: 17, Beyoğlu, İstanbul

Hak sahibi: Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

Mal edinme yöntemi: Bağış (Virkinya Başreisyan’ın 14.03.1962 tarihli hibesi)

El konulma tarihi: Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Hazine’nin 2.11.1998 tarihinde açtığı davada verdiği 9.05.2001

tarihli tapu senedini iptal kararı ile. Karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından 13.11.2001’de onandı, düzeltme talebinin

11.02.2002’de reddedilmesi ile de kesinleşti.

4771 sayılı yasa: Vakfın 26.03.2003 tarihinde 4771 sayılı yasaya istinaden yaptığı başvuru VGM tarafından reddedildi.

Taşınmazın statüsü: Mirasçılara verilmesinin ardından mirasçılar tarafından açık artırma ile satışa çıkarıldı ve 21.07.2005

tarihinde 771.000 YTL karşılığında mahkeme kararı ile satıldı.

AİHM: Vakfın AİHM’de açtığı dava, 16.12.2008 tarihinde Türkiye’nin mahkûmiyeti ile sonuçlandı. AİHM, Türkiye’nin

vakfa 275.000 Avro tazminat ödemesine karar verdi.

B. Rum Cemaat

26 Ekim 2007 itibariyle, Rum Ortodoks Cemaati’ne mensup 81 adet vakfa ait 1.000’e yakın taşınmaza el konmuştur.

Ayrıca, Rum Ortodoks Cemaati’ne mensup özel şahısların da mallarına el konmuştur. Aşağıda, el konulan vakıf taşınmazlarının yanı sıra, özel şahıslara ait olup da el konulan taşınmazların da bilgileri yer almaktadır.

i) El konulan vakıf taşınmazları

1. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı

Taşınmazların cinsi ve sayısı: 157 ev, 26 bahçeli ev, 21 apartman, 3 bina, 6 daire, 66 dükkân, 2 iş hanı, 1 çivi fabrikası,

1 gazoz fabrikası, 2 otel, 1 toplantı salonu, 1 gece kulübü, 1 pavyon, 2 gazino, 2 depo, 1 atölye, 26 arsa, 1 tarla, 2 bağ, 2

bostan, 1 bahçe, 3 mezarlık.

Bulundukları yer: Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy, Üsküdar, Adalar, Bakırköy, Zeytinburnu.

2. Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi Vakfı

Heybeliada’da su deposu ve ahşap depo, 1 bahçeli ahşap ev, Fatih’te 1 arsa ve kârgir ev, Eminönü’nde bir hanenin 1/4

hissesi, Beyoğlu’nda konsolosluk binası.

3. Fener Rum Mektebi Kebiri Vakfı

Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde 19 arsa; Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nde 2 arsa, 2 dükkân, 1 ev; Bakırköy’de 1 bina;

Eyüp Hamam Muhittin Mahallesi’nde 1 ev; Göztepe Ege’de 2 arsa.

128  Rum Cemaati vakıflarının tapusu olmasına rağmen ellerinden alınan gayrimenkullerin listesi, Metropolit Meliton’dan (İstanbul Rum Patrikhanesi) e-posta

yoluyla alınan bilgi, 26 Ekim 2007. 48

4. Yenimahalle Aya Yani Kilisesi ve İlk Mektebi Vakfı

Sarıyer Yenimahalle’de 3 ev, 2 arsa ve 1 ayazma.

5. Fener Yoakimion Rum Kız Lisesi Vakfı

Şişli Ölçek Sokak’ta 1 daire.

6. Kurtuluş Rum Cemaati Vakfı

Beyoğlu Hacı  Ahmet ve  Çatma Mescit Mahalleleri’nde 2, Kadıköy Zühtü  Paşa Mahallesi’nde 1 adet ev; biri Ahmet

Bostanı’nda üçü Çınar’da olmak üzere 6 arsa.

7. Cibali Aya Nikola Kilisesi ve Mektebi ve Afihanesi ve Aya Haralambos Kilisesi ve Ayazması Vakfı

Fatih Hamamımuhittin Mahallesi’nde 4 ev; Fatih Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde 1 kilise.

8. Yeniköy Aya Nikola Kilisesi Vakfı

2 ayazma, 1 bağ, 1 apartman; İstinye Neslişah Sultan’da 1 arsa ve Aya Efstratios Ayazması.

9. Bebek Aya Haralambos Kilisesi ve Bebek Aya Yani Mezarlığı Vakfı

Beşiktaş Bebek Mahallesi’nde 1 ev; Tayyareci Suphi’de 1 arsa; İnsirah Sokak’ta 1 arsa; Sepedi’de 1 arsa; Dere Sokak’ta

1 ev; Aycırına Mevkii’nde 1 mezarlık.

10. Ayvansaray Aya Dimitri ve Aya Vlaherna Kiliseleri ve Mektebi Vakfı

Fatih’te 2’si bahçeli 3 ev; Fatih Karabaş  Sinabi Sokak’ta kale sur  şeridi; Fatih Karabaş Ağaçlıçeşme Sokak’ta 2 arsa;

Fatih Karabaş Mahkeme’de 1 adet arsa; Fatih Mustafa Paşa’da 1 arsa; Fatih’te Karabaş Mahallesi’nde 1 atölye; Yandavut

Mahallesi Vapur İskelesi’nde 1 fabrika; Bostan Sokak’ta 1 arsa.

11. Fener Meryemana nam-ı d‹ğer Kanlı Kilise Vakfı

Fatih Tevkii Cafer Mahallesi’nde 3 ev, 1 adet arsa, 1 adet bina.

12. Parakevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Fatih İmrahor Mahallesi’nde 3 arsa, 1 bina ve dükkân; Zeytinburnu’da 1 ayazma ve arsa.

13. Kumkapı Rum Cemaati Aya Kiriaki ve Panayia Elpida Kiliseleri ve Mektebi Vakfı

Beyazıt Kapalıçarşı’da 1 dükkân; Çadırcı Kadırga Limanı’nda 1 çeşme.

14. Kuruçeşme Aya Dimitri ve Aya Yani Kiliseleri Vakfı

Beşiktaş  Kuruçeşme Mahallesi’nde 2 arsa, 1 bahçeli ev, 1 ayazma, 1 mezarlık; Analipsis Ayazması;  Çınarlı  Asma’da

1 ev; Kırba ve Alay Emini’de 1 arsa,  Çınarlıçeşme  Çıkmazı’nda 1 arsa; Kireçhane’de 1 arsa; Alay Beyi’nde kilisenin

müştemilatları.

15. Hasköy Aya Paraskevi Kilisesi Vakfı

Beyoğlu Pirimehmet Paşa Mahallesi’nde 1 adet arsa, 1 adet mezarlık ve 2 dükkân; Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi’nde 5

dükkân; Sütlüce’de 1 adet arsa ve mezarlık; Eski Yağhane’de 2 arsa; Bastar’da 2 arsa; Vapur İskelesi’nde 1 adet arsa;

Çançan’da 1 adet arsa.

16. Büyükdere Aya Parakevi Kilisesi ve İlk Mektebi Vakfı

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde biri bahçeli 2 ev, Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde 1 arsa; Taksim Yağhane’de 1 depo ve

apartman.

17. Büyükada Rum İlk Mektebi ile Panay‹a Aya Dimitri ve Profiti İliya Kiliseleri ve Rum Kabristanı Vakfı

Büyükada’da biri bahçeli 3 ev. 49

18. Beyoğlu Yenişehir Kilisesi (Hacı İlbey) Sokağı’nda Evangelistria namlı Rum Ortodoks Kilisesi Vakfıı

Sişli Eskişehir Mahallesi’nde 1 dükkân; Miniran’da müştemilat ve 1 dükkân.

19. Yeniköy Panayia Kilisesi ve Rum Mektebi Vakfı

Sarıyer Yeniköy Mahallesi’nde 2 ev, 1 arsa, 1 mezarlık; Ecadi’de 1 taş  ev; Köybaşı’nda odalı  dükkân; Sarıyer Yeniköy

Mahallesi’nde 1 atölye ve arsa.

20. Arnavutköy Rum Ortodoks Taksiarhi Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı

1 tarla, 1 kilise, 2 ayazma, 2 arsa.

21. Yeniköy Aya Nikola Kilisesi Vakfı

2 ev, 1 arsa.

22. Tarabya Aya Parakev‹ Rum K‹l‹ses‹ ve İlk Rum Mekteb‹ Vakfı

4 ev, 2 arsa, 1 ayazma, 1 mezarlık.

23. Heybeliada Aya Nikola Kilisesi ve Rum Ortodoks Mezarlığı ile içindeki Ufak Aya Varvara Kilisesi Vakfı

3 ev, 3 dükkân, 1 arsa, 1 mezarlık; Ayyıldız’da 1 arsa.

24. Boyacıköy Panayia Evangelistria Kilisesi ve Mektebi Vakfı

Biri Necip Paşa Sokak’ta ve biri Toraman’da olmak üzere 10 arsa, 3 bina, 1 kilise, 3 ayazma, 1 okul binası, 1 mezarlık, 2 okul

binası, 3 ev.

25. Aya Todori Rum Ortodoks Kilisesi Langa Rum Cemaatine ait İlkokul Vakfı

2 atölye.

26. Üsküdar Profiti İliya Rum Kilisesi ve Ayazması ve Kabristan ve Rum Muhtelit İlk Mektebi Vakfı

9 arsa, 2 ev, 1 dükkân, 1 çeşme; Fıçıcı’da 1 arsa; Fıstık’ta 1 ev; Trablus Sokak’ta 1 depo, Allame Sokak’ta 2 arsa, Altunizade’de

1 ev ve dükkân.

27. Ortaköy Aya Foka Rum Kilisesi ve Aya Yorgi Kilisesi-Kabristanı ve Mektepler Vakfı

1 arsa, 1 dükkân.

28. Heybeliada Aya Triada nam-ı diğer Tepe Mana Vakfı

2 arsa, 6 bağ, 2 dükkân, 1 ruhban okulu, 1 bahçe, 1 ahır, 1 manastır, 1 ev, 1 gazino, 1 hane ve 1 kilise.

29. Burgazada Aya Yani Kilisesi ve Rum Mezarlığı Vakfı

1 ev, 1 dükkân, 1 ayazma ve mezarlık

30. Samatya Aya Mina Kilisesi Vakfı

Fatih Abdi Çelebi Mahallesi’nde 1 adet ev; Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi’nde 1 arsa.

31. Çengelköy Aya Yorgi Rum Kilisesi ve Aya Tantali Ayazması ve Rum İlk Muhtelit Mektebi  ve Eski ve Yeni Kabristan Vakfı

 

Üsküdar Çengelköy Mahallesi’nde 1 mezarlık, 1 arsa.

32. Samatya Aya Yorgi Kiparisa Kilisesi Vakfı

Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi’nde 1 ev.50

33. Burgazada Gönüllü Sokak Kain Aya Yorgi (Karipi) Manastırı Vakfı

Burgazada’da 1 manastır, 1 gece kulübü, 1 ev, 1 arsa, 10 bağ, 2 fidanlık, 1 lahana tarlası, 1 manastır, 2 mesken, 1 arsa, 1 kır

gazinosu, 4 arsa; Kalpazankaya’da 6 arsa; Yeni Yalı’da 1 eski sinema.

34. Galata Beyazıt Mahallesi İlk Rum Mektebi Vakfı

Beyoğlu Hacımimi Mahallesi’nde 1 okul binası, 7 dükkân.

35. Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı

Kadıköy’de Kalamış  Zühtüpaşa Mahallesi’nde 1 kilise, 1 okul binası, 1 baraka, 3 dükkân; Hasanpaşa Mahallesi’nde

1 mezarlık; Osmanağa Mahallesi’nde 1 dükkân; Caferağa Mahallesi’nde 1 bahçeli ev; Kiremit Caddesi’nde 1 ev ve dükkân;

Hacı Şükrü’de Aya Triada Kilisesi arsası; Kalamış’ta Aya Yani Kilisesi ve 1 cemaat okulu.

36. Bebek Aya Haralambos Kilisesi ve Bebek Aya Yani Mezarlığı Vakfı

Beşiktaş Bebek Mahallesi’nde 1 mezarlık, 1 ev.

37. Belgradkapı Meryemana Kilisesi(Panayia) Vakfı

Edirnekapı Kariye-i Atik Paşa Mahallesi’nde 2 ev, 2 dükkân, 1 kilise.

38. Paşabahçe Ayios Konstantinos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde 1 mezarlık, 1 cemaat okulu.

39. Sarmaşık Aya Dimitri Kilisesi Vakfı

Fatih Hatice Sultan Mahallesi’nde 1 ev.

40. Yeşilköy Aya Stefanos Kilisesi-İlkokulu ve Mezarlığı

Bakırköy Şevketiye Mahallesi’nde 1 mezarlık.

41. Samatya Aya Konstantin Rum  Kilisesi İlk Mektebi ve Kazlıçeşme Aya Parakevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

Fatih İmrahor Mahallesi’nde 1 ev; Tabacı’da 1 dükkân ve ev; Kalancı Bedri’de 1 türü belirsiz taşınmaz.

42. Kuzguncuk Rum Kilisesi VAKFI

Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi’nde 1 arsa, bahçeli ev, mezarlık ve bina.

43. Kandilli Aya Metamorfosis Kilisesi ve İlk Mektebi Vakfı

Üsküdar Kandilli Mahallesi’nde 2 ev.

44. Arnavutköy Rum Ortodoks Taksiarhi Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı

1 mezarlık, 1 ayazma, 3 arsa, 2 bina.

45. Balat Mahkemealtı Caddesi Rum Balino Kilisesi Vakfı

2 atölye, 1 türü  belirsiz gayrimenkul, Hacı İsa Sulu’da 3 arsa, Hacı İsa  Çıkmazı  ve Ayvalı’da 1 arsa; Hacı İsa Sokak

Çeşme’de 1 arsa.

46. Tarabya Aya Parakevi Rum Kilisesi

ve İlk Rum Mektebi Vakfı

İkisi bahçeli 5 ev, 3 arsa, 1 mezarlık, 1 okul binası, 1 kilise, biri Aya Kiriali Ayazması olmak üzere 2 ayazma.

47. Kınalıada’da Hamam Sokağı’nda Rum Ortodoks Cemaatine ait Panayia Kilisesi Rum Mezarlığı Vakfı

1 kilise, 1 mezarlık, Tevfikiye’de 1 bahçeli ev.51

48. Ortaköy Aya Foka Rum Kilisesi ve Aya Yorgi Kilisesi-Kabristanı ve Mektepleri Vakfı

4 dükkân, 1 arsa, 1 okul binası.

49. Salmatomruk Rum Panayia Kilisesi Vakfı

Fatih Sultanhamam Mahallesi’nde 1 ev.

50. Edirnekapı Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Mazbut)

Hocaçakır Sokak’ta dükkânlar, Kariye Vaiz Sokak’ta 1 dükkan ve ev, Kariye Neşter Sokak’ta 1 ev, Bostan Sokak’ta 1 ev

51. Tarabya Aya Yorgi Rum Kilisesi (Mazbut)

2 ayazma; Ahiçelebi Sokak’ta 1 kilise, arsa, okul; Kerelköy’de 1 arsa; Yeniköy Caddesi’nde 1 ev; Arkar’da 1 ev; Dere Sokak’ta

1 eski çocuk yuvası; Tarabya Köprü’de 1 ayazma; Kalpakçıhüseyin Sokak’ta 1 ahşap ev; Kefeliköy Sokak’ta 1 arsa, ev ve

lokanta; Kireçburnu Sokak’ta 1 ayazma ve arsa.

52. Fener Aya Yorgi Potira Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Mazbut)

Dördü kargir 5 ev, 1 kargir kilise; Murat Molla’da 3 ev, 1 arsa; Kiremit Caddesi’nde 2 ev.

53. Büyükada Aya Yorgi Kuduna Manastırı Vakfı (Mazbut)

1 ev, 2 arsa.

54. Kınalıada Metamorfosis Hristos Manastırı (Mazbut)

1 ayazma (Ag. Fotini.), 1 manastır, 15 arsa, 10’u Bahçesi Mevkii’nde olmak üzere 29 arazi.

55. Büyükada Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Mazbut)

Maden Mahallesi’nde 1 manastır.

56. Heybeliada Aya Spiridon Manastırı Vakfı (Mazbut)

1 manastır.

57. Büyükada Hristos Manastırı Vakfı (Mazbut)

1 manastır ve bağ.

58. Heybel‹ada Aya Yorgi Krimnu Manastırı (Mazbut)

1 manastır.

59. Heybeliada Metamorfosis Sotiros Manastırı (Mazbut)

1 manastır.

60. Burgaz Metamorfosis Sotiros Manastırı (Mazbut)

1 manastır,  180 dönümlük orman arazisi; Mezarlık Sokak’ta bahçeli evler; Yalı Sokak’ta 1 ev.

61. Heybeliada Panayia Kamariotissa (Manastır)

1 manastır.

62. İstinye Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Mazbut)

İstinye Caddesi’nde kilise ve evleri; kilisenin arka cephesinde mezarlık; Balyemez Caddesi’nde 1 ev ve arsa;  Çapari

Caddesi’nde 1 arsa, Kayıkçı Hüsnü’de 4 arsa.

63. Büyükada Kain Rum Erkek Yetimhanesi-Heybeliada Rum Kız Yetimhanesi Vakfı (Mazbut)

1 yetimhane, 2 apartman, 5 ev, 4 arsa, Sabancı Ali ve Ömer Hayyam’da 2 ev.52

64. Vefa Ayazması Vakfı (Mazbut)

1 ayazma ve dükkân; Hacı Cafer Mahallesi’nde ve İmam Sokak’ta 2 ev.

65. Aya Terapon Ayazması vakfı (Mazbut)

Mola Paşa’da 1 ayazma.

66. Kaleköy Aya Marina Kilisesi Vakfı (Mazbut)

Kardamos’ta kilise ve 10 tarla; köyün içinde 5 şapel, 1 tarla, kilise, kilise bürosu, cemaat bürosu, ilkokul, dükkân, ev, Vigla

ve Arida’da şapel, Barbaros Caddesi’nde 1 bina ve arsası, 2 depo ve arsası.

67. Aya Varvara Kilisesi İmroz (Mazbut)

Köyün içinde 2 arsa, 1 kilise, ayazma, kilise bürosu; Kaniaris’te 2 şapel, Mila’da, Metala Dam’da, Ahlakia’da, Plakia’da,

Limni’de, Kalamnia’da, Tobani’de, Palaval’da, Lazarada’da Turlos’ta, Burnion’da, Frukotion’da, Glaros’ta, Ayia Sofia’da,

Plumnia’da, Ksiyado’da, Sarafido’da 1’er adet şapel; Kapsamionan’da ve Kamaration’da tarla ve zeytinlik, Faskarnia’da

1 tarla.

68. Galata Cemaati Vakfı (Mazbut)

1 şalhane, 3 kilise, 10 dükkân, 3 arsa.

69. Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı

Beyoğlu’nda 2 apartman, 1 dükkân, 2 ev, 2 arsa; Büyükada’da biri bahçeli 2 ev, 2 arsa.

70. Feriköy Rum Ortodoks 12 Apostol Kilisesi ve Mektebi Vakfı

1 ev.

71. Samatya Aya Konstantin ve Eleni Rum Kilisesi  İlk Mektebi

İlsay Bey Sokak’ta 1 ev.

72. Samatya Aya Nikola Kilisesi Vakfı

Muallim Fevzi Sokak’ta 2 ev, 3 arsa.

73. Hançerli Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Tekfursaray)

Ulubatlı Hasan Sokak’ta 1 ev ve arsa; Kazmaca’da 2 ev.

74. Bakırköy Aya Yorgi ve Aya Analipsis Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

İstanbul Caddesi’nde 1 dükkân.

75. Beş‹ktaş Panay‹a Meryemana Kilisesi Vakfı

Peri Çıkmazı Sokak’ta 1 ev.

76. Beyoğlu Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

Kalyoncu Kulluğu’nda 1 ev; Yüksek Kaldırım’da 3 dükkân.

77. Büyükada Rum İlk Mektebi ile Panayia Aya Dimitri ve Profiti İliya Kiliseleri

Zağanos Paşa’da 1 ev; Çelebi Eğri’de 2 ahşap ev; Büyükada Maden Mahallesi’nde mezarlık.

78. Yeşilköy Aya Stefanos Kilisesi - İlkokulu ve Mezarlığı Vakfı

Biri Liman’da 2 arsa.

79. Fatih Ayazması

Bizanti Çeşme’de 1 ayazma.

80. Merkez Rum Kilisesi Vakfı

Maç’ta 1 arsa.

81. Büyükada Aya Yorgi Kuduna Manastırı Vakfı

2 arsa.53

C. Süryani ve Keldani Katolik Cemaatleri

1. Süryani Katolik Cemaati’ne ait taşınmaz (kilise)

Gümüşsuyu Mahallesi, Saray Arkası ve Selime Hatun Camii Sokak, Pafta: 83, Ada: 726, Parsel: 41, Beyoğlu

Kilisenin  önce Cizvit Katoliklerden, daha sonra ise Süryani Katoliklerden el konma hikayesi, raporun II.C.3 başlıklı

bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

2. Keldani Katolik Cemaati’ne ait gayrimenkul (bina)

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Hocazade Sok. No: 16 (eski No: 18), Pafta: 21, Ada: 461, Parsel: 9

Hak sahibi: İstanbul Keldani Katolik Kilisesi Vakfı

El konulma tarihi: 21 Ağustos 1975 tarihinde Debağzade Elhaç İbrahim Efendi ismine tescil edildi.

Mahkeme süreci: Beyoğlu Asliye 2. Hukuk Mahkemesi, vakfın taşınmazın iadesi için açtığı  davayı  1984 senesinde

reddetti. Vakfın 2003 tarihinde Danıştay 10. Dairesi Başkanlığı’nda açmış olduğu dava henüz karara bağlanmamıştır.

Kaynak:

BİR ‘YABANCI’LAŞTIRMA HİKÂYESİ:TÜRKİYE’DE GAYRİMÜSLİM CEMAATLERİN VAKIF VE TAŞINMAZ MÜLKİYET SORUNU

DİLEK KURBAN KEZBAN HATEMİ

TESEV Yayınları Mart 2009


Musevi Vakıfları

Amasya Musevi Sinagogu Vakfı

Aydın Musevi Sinagogu Vakfı

Balat Karabaş Mahallesi Fulyaşon SinagoguVakfı

Balat Karabaş Mahallesi Selaniko Sinagogu Vakfı

Bergama Musevi Sinagogu Vakfı

Bodrum Musevi Sinagogu Vakfı

Çorlu Musevi Sinagogu Vakfı

Edirne 2. Sinagogu Vakfı

Edirne Büyük Sinagogu Vakfı

Gaziantep Musevi Sinagogu Vakfı

Gaziantep-Kilis-Yusuf Biçaço Sinagogu Vakfı

İstanbul Salmatomruk Musevi Cemaati Vakfı

İstanbul Silivri Kal Kadoş Bohor Maryo Binyamin Sinagogu Vakfı

İstanbul Konstantin Porphyrogennetos Sarayı Musevi Cemaati Vakfı

İzmir Nesim Levi(Loy) Bayraklı Vakfı

Lüleburgaz Musevi Sinagogu Vakfı

Milas Musevi Sinagogu Vakfı

Nazilli Musevi Sinagogu Vakfı

Ödemiş Musevi Sinagogu Vakfı

Tekirdağ Musevi Cemaati Vakfı

Tire Musevi Sinagogu Vakfı

Tokat Musevi Sinagogu Vakfı

Unkapanı Musevi Sinagogu Vakfı

Urfa Musevi Sinagogu Vakfı

Kaynak:

BİR MÜTEKABİLİYET HİKÂYESİ:YUNANİSTAN VE TÜRKİYE’DE AZINLIK VAKIFLARI
DİLEK KURBAN – KonstantInos TsItselIkI

TESEV Yayınları Temmuz 2010

Yorum Yapılmamış

Cevap Yaz